Ogólne warunki sprzedaży

§ 1 Zakres zastosowania

 1. Niniejsze warunki sprzedaży mają wyłącznie zastosowanie. Odmienne lub sprzeczne warunki nie są przez nas uznawane, jeżeli nie zaakceptowaliśmy ich wyraźnie w formie pisemnej.2. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują także w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji zawieranych pomiędzy stronami oraz także wtedy, jeżeli posiadając wiedzę odnośnie odmiennych lub sprzecznych warunków dokonamy dostawy towaru.
 2. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują także w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji zawieranych pomiędzy stronami oraz także wtedy, jeżeli posiadając wiedzę odnośnie odmiennych lub sprzecznych warunków dokonamy dostawy towaru.

 

§ 2 Właściwości produktu

 1. Wszystkie wzory, próbki oraz dane analityczne przedstawiają niezobowiązujące wskazówki dotyczące przeciętnych właściwości towaru. Niniejsze dane nie zwalniają Kupującego z przeprowadzenia własnych badań i prób ze względu na dużą liczbę możliwych oddziaływań podczas przetwarzana i zastosowania. Odpowiedzialność za to, aby towary były odpowiednie do przewidzianego przez Kupującego celu zastosowania oraz aby dane produkty były w tym celu wystarczające, spoczywa na Kupującym.
 2. Dopiero wtedy pewne właściwości uważa się za zagwarantowane, jeżeli Sprzedający złoży odpowiednie oświadczenia w sposób wyraźny oraz w formie pisemnej; wszelkiego rodzaju gwarancje nie są przejmowane. Propozycje użycia nie stanowią gwarancji zdatności do określonego celu zastosowania.
 3. Za przestrzeganie przepisów prawnych oraz pozyskanie wszelkich zezwoleń urzędowych dla przewidzianego przez Kupującego celu zastosowania odpowiedzialny jest również Kupujący, jak również za uwzględnienie wszelkich praw osób trzecich. Towar przeznaczony jest tylko do celów komercyjnej produkcji świec i nie może dotrzeć do prywatnych konsumentów końcowych.

 

§ 3 Ceny, płatność

 1. Nasze ceny są cenami loco fabryka, plus odpowiedni ustawowy podatek od towarów i usług.
 2. Cena kupna podlega zapłacie netto w ciągu 30 dni od wystawienia faktury. Po terminie naliczone zostaną odsetki za zwłokę w wysokości 8% powyżej aktualnie obowiązującej bazowej stawki oprocentowania w skali roku. Zastrzegamy sobie dochodzenie dalszych szkód spowodowanych przez zwłokę.

§ 4 Potrącenie, zatrzymanie

Kupujący ma prawo do potrącenia jedynie wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały stwierdzone w sposób bezsprzeczny lub prawomocny. Do dochodzenia praw związanych z zatrzymaniem Kupujący uprawniony jest tylko na podstawie roszczeń wzajemnych wynikających z tego samego stosunku umownego.

§ 5 Dostawa

 1. Dostawa wymaga terminowego i prawidłowego wywiązania się z zobowiązań Kupującego. Zastrzega się sprzeciw wobec niezrealizowanej umowy.
 2. W przypadku zwłoki w odbiorze lub innego zawinionego naruszenia obowiązków współdziałania ze strony Kupującego przysługuje nam prawo do zażądania naprawienia powstałej w związku z tym szkody łącznie z wszelkimi dodatkowymi kosztami. Zastrzega się możliwość dochodzenia dalszych roszczeń. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na Kupującego w niniejszym przypadku wraz z chwilą zwłoki w odbiorze lub innego naruszenia obowiązków współdziałania.
 

§ 6 Przejście ryzyka, wysyłka

Podczas wysyłki towaru na życzenie Kupującego ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na Kupującego w momencie wysłania.

 

§ 7 Zastrzeżenie własności

 1. Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitego wpływu wszystkich płatności. W przypadku naruszeń umowy przez Kupującego, wraz ze zwłoką w płatności, jesteśmy uprawnieni do odebrania towaru.
 2. Kupujący jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z towarem oraz odpowiedniego ubezpieczenia.
 3. Jeżeli cena kupna nie została uiszczona w całości, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowana nas o tym w formie pisemnej, jeżeli towar jest obciążony prawami osób trzecich lub narażony na inne interwencje osób trzecich.
 4. Kupujący jest uprawniony do dalszej sprzedaży objętych zastrzeżeniem własności towarów w ramach zwykłej działalności handlowej. W tym przypadku jednak już teraz ceduje on na nas wszelkie roszczenia wynikające z takiej dalszej sprzedaży, niezależnie od tego, czy nastąpi ona przed lub po ewentualnym przetwarzaniu objętych zastrzeżeniem własności towarów. Niezależnie od naszego uprawnienia samodzielnego ściągnięcia wierzytelności, Kupujący pozostanie także po dokonaniu cesji uprawniony do ściągnięcia wierzytelności. W związku z tym zobowiązujemy się nie ściągnąć wierzytelności, tak długo i tak dalece, jeżeli Kupujący wypełni swoje zobowiązania związane z płatnościami, jeżeli nie złożono wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania oraz jeżeli nie zachodzi wstrzymanie płatności.
 5. O ile powyższe zabezpieczenia przewyższają podlegające zabezpieczeniu wierzytelności o więcej niż 10%, wówczas jesteśmy zobowiązani do zwolnienia zabezpieczeń na żądanie Kupującego według naszego wyboru.

 

§ 8 Rękojmia

 1. Wymogiem dla wszelkich praw związanych z rękojmią Kupującego jest jego prawidłowe spełnienie wszystkich winnych zgodnie z przepisem § 377 niemieckiego kodeksu handlowego [HGB] obowiązków w zakresie sprawdzenia towaru oraz zawiadomienia o wadzie. Kupujący jest w szczególności zobowiązany do sprawdzenia przyjętego towaru niezwłocznie po jego dostawie - jeśli to konieczne poprzez przetwarzanie próbki -, czy jest on bez zarzutu oraz czy nadaje się on do przewidzianego celu zastosowania. W szczególności należy sprawdzić kolory pod względem dokładnych odcieni kolorów, ponieważ różne masy woskowe dają także różne odcienie kolorów. Należy również sprawdzić towar pod względem palności, ponieważ każdy kolor posiada swój własny charakter chemiczny i poprzez to wykazuje różną, lepszą lub gorszą palność. Reklamacje należy zgłosić Sprzedającemu w formie pisemnej najpóźniej dwa tygodnie po dostawie towaru.
 2. Roszczeń z tytułu rękojmi można dochodzić w ciągu 12 miesięcy po przejściu ryzyka.
 3. W przypadku wad towarów Kupujący ma prawo do dodatkowego świadczenia z tytułu umowy w postaci usunięcia braków/wad lub dostawy towaru bez wad. W przypadku niedojścia do skutku dodatkowego świadczenia z tytułu umowy Kupującemu przysługuje prawo do zmniejszenia ceny kupna lub odstąpienia od umowy.
 

§ 9 Odpowiedzialność cywilna

 1. W przypadku umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa z naszej strony lub ze strony naszych reprezentantów lub pomocników, którym powierzono wykonanie zobowiązania, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa; także w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z umowy. Jeżeli nie zachodzi żadne umyślne naruszenie umowy, wówczas nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do przewidywalnej, zwykle występującej szkody.
 2. Odpowiedzialność cywilna za zawinione naruszenie prowadzące do zagrożenia życia, ciała lub zdrowia, jak również odpowiedzialność cywilna zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt [Produkthaftungsgesetz] pozostają nienaruszone.
 3. O ile powyżej wyraźnie nie określono inaczej, nasza odpowiedzialność cywilna jest wykluczona.

 

§ 10 Prawo właściwe, właściwość miejscowa sądu, tłumaczenie

 1. Niniejsze warunki sprzedaży podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec (z wyłączeniem prawa wynikającego z Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów).
 2. Miejscem wykonania i wyłącznym miejscem jurysdykcji w przypadku sporów wynikających z lub związanych z niniejszą umową jest Saarbrücken, Niemcy.
 3. W przypadku odchyleń pomiędzy niemiecką a angielską wersją obowiązuje niemiecka wersja niniejszych warunków sprzedaży.
powered by webEdition CMS